Amazon - Dualar
 

Anasayfa
KARAOKE
Sitene SÜPERRR Klipli Müzikler KAÇIRMAAA
Daha Güzel Görünmek İçin Bazı Öneriler
Sitene Puzzle, Oyun, Test, Miniclip resim kodları
IŞIK
Sitene Son Dakika Haberleri
TV İZLE
Dinimiz
=> Dualar
=> Günün Duası
=> Esmaül Hüsna (Allahın Güzel İsimleri)
=> ONLİNE KURAN-I KERİM
=> PEYGAMBERLERİMİZ
=> HADİS
Sitene Kurtlar Vadisi
Sitene İsim Ve Anlamları
Sitene Komedi Dükkanı
Sitene Günlük Burç Yorumunuz İşte Burada
Sitene Chat 1
Sitene Aşk Ölçer
Sitene Rüya Tabiri Caizse :))
Sitene Hemen Çevirsin İngilizce Türkçe Çeviri
Para Kazanmak İster misin? Öyleyse Tıkla!
Güncel Dizi Saatleri
Sitene Doğduğun Gün
Sitene BioRitim Ölçer
Sitene Duvar Yazıları
Sitene Duvarkağıdı
Sitene Komik Videolar
Sitene Bakımı Seven Bayanlar Sizler İçin
Sitene Casino, Özel Sayfalar
Sitene Tüm Radio Kanalları İçin Tıkla LigTV
metro fm
99 Dilde Seni Seviyorum
Önemli Telefonlar
Kaçırılan Türk Mehmetçiğinin Pkk Kampından Resimleri
Klavye Kısa Yolları
Dünya Haritası
Sitene E-DEVLET Uygulamaları
EN COK DOWLAND EDILEN PROGRAMLAR
Siteye Nerelerden Girildiğinin Haritası
Sitene Pet Shop
Çizgi Filmler
Coğrafya Sözlüğü
Gezilecek Yerler
VIDEO ARAMA MOTORU
Trafik Canavarını Yaşatmak Senin Elinde
Son dakika
İLGİNÇ :)
Ders
cehennemden gelen sesler
AYRILDIĞIN SEVGİLİNİ UNUTMANIN 10 YOLU
kehanet izle sinema
KEHANET İZLE
ev telefonu ile yapabilecekleriniz
nasip değilmiş
buz
youtube mp3 dönüştürücü
Aşık etmenin 6 yolu
Kuymak tarifi
yunusları katletmelerine engel olalım


Âyet`el Kürsi Okunuşu: - Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yeşfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhıytune bişey’in min ilmihî illâ bimâ şa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hıfzuhuma, ve huvel âliyyül azıym.’ Anlamı: ALLAH ki, Tanrı yoktur ancak O vardır, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklaması ne de uyuması sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katında kim şefaat edebilir ki izni olmaksızın; bilir önlerinde ve arkalarında olanların hepsini; izni olmadan ilminden bir şeyi kapsamak mümkün değildir; kürsüsü semâları ve yeri içine almıştır; koruması dışında bir şey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir. Âyet`el Kürsi Birlikte okunacak ``Allâhümme sehhır lî abdekesseyyide kendiyâs `` de. Bundan sonra (66) defa da: Yâ Kerîm Yâ Halîm Ya Aliyyü yâ Azıym Bi Rahmetike estağıysü eğisnî yâ Müğıysü Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Hüddam Nedir? Hüddam, cinlerin şeytanın ilmiyle insanların üzerine saldırtılmasıdır. Nasıl insanların dalâlette olanları ve hidayette olanları varsa; gayb âleminde yaşayan cinlerin de dalâlette olanları ve hidayette olanları vardır. Hidayette olan cinlerin de başlarının üzerinde o devrin imamının ruhu var. Devrin imamları her devirde bir kişidir. İmam-ı Safi Hazretleri, İmam-ı Rabbanî, Hazreti Mevlâna Celâlettinî Rûmî, Hazreti Yunus Emre gibi velîler dün vardı, bugün de var. Hangi cin murşidine tâbî olursa, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onu muhafaza altına alınır. Ama öyle cinler vardır ki; şeytana tâbî oluyorlar. İblis cin taifesindendir. Ve cinleri kendi emrine alarak, böyle kullanılıyor. HTML Free Code FETiH 

Okunusu:

Bismi'llâhi'r-Rahmân'ir-Rahîm

(1) Inna fetahna leke fethan mübiynen (2) liyagfire lekellahü ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yütimme nigmetehu aleyke ve yehdiyeke siraten müstekiymen (3) ve yensurekellahü nasren aziyza (4) hüvelleziy enzeles sekiynete fiy kulubil mü'miniyne liyezdadû iymanen mega iymanihim ve lillâhi cünudüs semavati vel'ard ve kânallahü aliymen hakiyma (5) liyüdhilel mü'miniyne velmü'minati cennatin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ve yükeffire anhüm seyyiatihim ve kane zalike indallahi fevzen aziyma (6) ve yügazzibel münafikiyne velmünafikati velmüsrikiyne velmüsrikatiz zanniyne billâhi zannessev aleyhim dairetüssev ve gadiballahü aleyhim ve leganehüm ve egadde lehüm cehennem ve saet masiyra (7) ve lillâhi cünudüs semavati vel’ard ve kanallahü aziyzen hakiyma (8) inna erselnake sahiden ve mübessiren ve neziyra (9) litü’minu billâhi ve resulihi ve tügazziruhü ve tüvekkiruh ve tüsebbihuhü bükreten ve asiyla (10) innelleziyne yübayiguneke innema yübayigunallah, yedullahi fevka eydiyhim, femen nekese feinnema yenküsü alâ nefsih ve men evfa bima ahede galeyhullahe feseyü’tiyhi ecren aziyma (11) seyekulü lekel muhallefune minel’agrabi segeletna emvalüna ve ehluna festagfir lena, yekulune bielsinetihim ma leyse fiy kulubihim kul femen yemlikü leküm minallahi sey’en in erade biküm darren ev erade biküm nef’a bel kanallahü bima tagmelune habiyra (12) bel zanentüm en len yenkaliber rasulü velmü’minune ila ehliyhim ebeden ve züyyine zalike fiy kulubiküm ve zanen tüm zannessev ve küntüm kavmen bûra (13) ve men lem yü’min billâhi ve rasûlihi feinna a’tedna zilkâfiriyne saiyra (14) ve lillâhi mülküs semavati vel’ard yagfirü limen yesaü ve yügazzibü men yesa ve kanallahü gafurur rahiyma (15) seyekülül muhallefune izentalaktüm ilâ meganime lite’huzuha zeruna nettibigküm yüriydune en yübeddilu kelamallah kul len tettebiguna kezaliküm kalellahu min kabl feseyekulune bel tahsüdunena bel kanu lâ yefkahune illâ kaliyla (16) kul lilmuhallefiyne minel’agrabi setüdavne ilâ kavmin uliy be’sin sediydin tükatilunehüm ev yüslimun fein tütiygu yü’tikümullahü ecren hasena ve in teteellev kema tevelleytüm min kablü yügazzibküm azaben eliyma (17) leyse alel’agma harecün ve lâ alel’areci harecün ve lâ alelmeriydi harec ve men yütigillâhe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecriy min tahtihel’enhar ve men yetevelle yüazzibhü azaben eliyma (18) lekad radiyallahü anilmü’miniyne iz yübayiguneke tahtessecereti fegalime ma fiy kulubihim feenzelessekiynete aleyhim ve esabehüm fethan kariyben (19) ve meganime kesiyreten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma (20) veadekümullahü meganime kesiyreten te’huzuneha feaccele leküm hazihî ve keffe eydiyennasi anküm ve litekune ayeten lilmü’miniyne ve yehdiyeküm siratan müstekiymen (21) ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanallahü alâ külli sey’in kadiyr (22) ve lev katelekümülleziyne keferu levellevül edbare sümme lâ yecidune veliyyen ve lâ nasiyra (23) sünnetallahilletiy kad halet min kabl ve len tecide lisünnetillâhi tebdiyla (24) ve hüvelleziy keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bibatni mekkete min bagdi en azfereküm aleyhim ve kanallahü bima tagmelune basiyra (25) hümülleziyne keferu ve sadduküm anilmescidil harami velhedye magkufen en yeblüga mahillehu velevlâ ricalün mü’minune ve nisaün mü’minatün lem taglemuhüm en tetauhüm fetüsiybeküm minhüm megarretün bigayri ilm, liyüdhilellahü fiy rahmetihî men yesa lev tezeyyelu leazzebnelleziyne keferu minhüm azaben eliyma (26) iz cegalelleziyne keferu fiy kulubihimül hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti feenzelellahü sakiynetehu alâ rasulihî ve alelmü’miniyne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanû ehakka biha ve ehleha ve kanallahü bikülli sey’in aliyma (27) lekad sadekallahü rasulehür rü’ya bilhakk letedhulün nelmescidel harame insaallahü aminiyne muhallikiyne rüuseküm ve mukassiriyne lâ tehâfun, fealime ma lem taglemu feceale min duni zalike fethan kariyba (28) hüvelleziy ersele rasulehu bilhüda ve diynil hakki liyuzhirehu aleddiyni küllihi ve kefa billahi sehiyda (29) muhammedün rasulullahi velleziyne meahu esiddaü alelküffari rühamaü beynehüm terahüm rükkean süccedaen yebtegune fadlen minellahi ve ridvan siymahüm fiy vücuhihim min eserissücud zalike meselühüm fiyttevrat ve meselühüm fiyl’inciyl kezerin ahrece sat’ehu feazerehu festagleza festeva alâ sukihî yucibüzzürraga liyegiyza bihimülküffar veadallahülleziyne amenu ve amilussalihati minhüm magfireten ve ecren aziyma

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: “Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için “Salât-i Tefriciye”yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.”

salati tefriciye

Latin harfleri ile:

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

DUANIN manası

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Kod-dunyasi.tr.gg

 


 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=